فیلم های آموزشی سامانه شهرنیک

معرفی کامل سامانه شهرنیک شامل نسخه وب ، نسخه موبایل سازمانی و نسخه شهروندی

معرفی نسخه شهروندی شهرنیک

معرفی نسخه موبایل سازمانی شهرنیک

معرفی نسخه وب سامانه شهرنیک

آموزش شهرنیک سازمانی - کارتابل

شهرنیک سازمانی - آموزش ثبت پیام

شهرنیک سازمانی - آموزش ثبت گروهی پیام

شهرنیک سازمانی - آموزش پیام های ثبت شده من

شهرنیک سازمانی - جستجوی پیام

شهرنیک سازمانی - داشبورد جغرافیایی

شهرنیک سازمانی - آموزش اتاق گفتگوی مجازی

شهرنیک سازمانی - داشبورد

شهرنیک سازمانی - گفتگو با همکاران

سامانه دیدار اولین سامانه کاملا مکانیزه مدیریت ملاقات های حضوری