استخراج خودکار موقعیت پیام از طریق آدرس در نرم افزار 137
استخراج خودکار موقعیت پیام از طریق آدرس در نرم افزار 137
جستجو پیام همراه با کلاستر نقشه در سامانه 137
داشبورد های متنوع پیام های 137
داشبورد های متنوع پیام های 137
فرم ساز پویا برای نرم افزار 137
فرم ساز پویا برای نرم افزار 137
کارتابل فرم های ثبت شده در سامانه 137
کارتابل فرم های ثبت شده در سامانه 137
تعریف نقش و تعیین دریافت کننده پیام برای نرم افزار 137
تعریف نقش و تعیین دریافت کننده پیام برای نرم افزار 137
کارتابل مدیریت پیام سامانه 137
کارتابل مدیریت پیام سامانه 137
کارتابل پیام همراه با قابلیت ثبت اقدام و مشاهده اقدامات قبلی نسخه موبایل سازمانی نرم افزار 137
کارتابل پیام همراه با قابلیت ثبت اقدام و مشاهده اقدامات قبلی نسخه موبایل سازمانی نرم افزار 137
داشبورد های متنوع پیام های 137
داشبورد های متنوع پیام های 137
پیام راسان سازمانی در نسخه موبایل سازمانی نرم افزار 137
پیام راسان سازمانی در نسخه موبایل سازمانی نرم افزار 137
داشبورد جغرافیایی نسخه موبایل سازمانی سامانه 137
داشبورد جغرافیایی نسخه موبایل سازمانی سامانه 137
جستجوی پیام ها نسخه موبایل سازمانی سامانه 137
جستجوی پیام ها نسخه موبایل سازمانی سامانه 137
ایجاد اتاق گفتگو برای ارتباط با شهروندان در نسخه موبایل نرم افزار 137
ایجاد اتاق گفتگو برای ارتباط با شهروندان در نسخه موبایل نرم افزار 137
نسخه موبایل شهوندی با قابلیت های متنوع در نسخه موبایل شهروند نرم افزار 137
نسخه موبایل شهوندی با قابلیت های متنوع در نسخه موبایل شهروند نرم افزار 137
نسخه موبایل شهوندی با قابلیت های متنوع در نسخه موبایل شهروند نرم افزار 137
نسخه موبایل شهوندی با قابلیت های متنوع در نسخه موبایل شهروند نرم افزار 137
میز خدمت و خدمات غیر حضوری در نسخه موبایل شهروند نرم افزار 137
میز خدمت و خدمات غیر حضوری در نسخه موبایل شهروند نرم افزار 137
اخبار و رویدادهای شهر و کشور در نسخه موبایل شهروند نرم افزار 137
اخبار و رویدادهای شهر و کشور در نسخه موبایل شهروند نرم افزار 137
حمل و نقل هوشمند در نسخه موبایل شهروند نرم افزار 137
حمل و نقل هوشمند در نسخه موبایل شهروند نرم افزار 137
گردشگری در نسخه موبایل شهروند نرم افزار 137
گردشگری در نسخه موبایل شهروند نرم افزار 137